Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnienie akt może nastąpić do celów:

  • służbowych,
  • naukowo-badawczych,
  • publicystycznych i innych.

 

Tryb udostępniania dokumentów

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

ul. Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy

 
Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
 
  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
  • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
  • określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia,
  • cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).
 
Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.
 
Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 
Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r., o ochronie  informacji niejawnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 182, poz. 1228), a ich ujawnienie  nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 
Akta udostępnia się w wyłącznie w siedzibie Komendy w obecności pracownika archiwum.

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry