Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr. 30. poz. 168 z późn. zm.)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

 • Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Puławach wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faksu (47 811 17 39).
 • Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
 • Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy.
 • Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

 •      przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach lub Jego Zastępcę w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00,
 •      w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30  skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:

 • komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl
 • skargi@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach i Jego Zastępcę zajmują się pracownicy sekretariatu Komendanta:

 • numer telefonu: 47 812 33 12 

W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

 • Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Puławach - telefon całodobowo: 47 812 32 90, telefon alarmowy 112

 

 

Obsługa osób niepełnosprawnych na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Puławach

 

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

 • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informuję, że w celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach prosimy o:

 • kontakt SMS/ MMS pod nr telefonów komórkowych dzielnicowych:
 1. na terenie działania KPP Puławy - 798 003 692, 798 003 691, 734406147, 734406127, 798  003 699,
 2. na terenie działania KP Kurów – 734403690,
 3. PP Nałęczów – 734406129,
 4. PP Kazimierz Dolny -  734406142.
 • poprzez inną osobę, telefonicznie pod nr 47 812 32 90 lub 997, 112,
 • fax pod nr 47 811 17 39,
 • przesłanie e-maila na adres:   dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Rejn-Kozak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry