Wzór oświadczenia dla kandydatów - Wolne stanowiska w SC - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór oświadczenia dla kandydatów

Wzór oświadczenia

dla kandydatów na wolne stanowiska w korpusie służbie cywilnej

 

 

 

Ja niżej podpisany/a                                                                     ----------------------------------------------

Zamieszkały/a                                                                              ----------------------------------------------

Legitymujący/a się dowodem osobistym                                          ----------------------------------------------

Wydanym przez                                                                           ---------------------------------------------

 

 

Oświadczam, że

 

 

  • posiadam obywatelstwo polskie;
  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • korzystam z pełni praw publicznych;
  • wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
    w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

 

 

(miejscowość,data)                                                                                                                                                  (własnoręczny podpis)

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.07.2018
Data modyfikacji 29.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak KPP Puławy
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak
do góry