Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr: 31472 pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Puławach

Komendant Powiatowy Policji w Puławach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik

do spraw ochrony informacji niejawnych

w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Puławach

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Puławy, ul. Wojska Polskiego 6

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 6

WARUNKI PRACY

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się realizacją powiązanych zadań oraz osób – kandydatów do służby i pracy w Policji. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka dokumentów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.  Na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami wewnętrznymi.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na drugim piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, specjalistyczna łazienka tylko na parterze budynku, brak windy).

 

ZAKRES ZADAŃ

Opracowanie i  aktualizowanie na bieżąco planów ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do tych informacji.

Nadzorowanie oraz prowadzenie bieżących kontroli zgodności funkcjonowania sieci lub systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz prowadzenie kontroli przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Przeprowadzanie postępowań sprawdzających w celu ustalenia, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub przyjęcie do pracy w Policji lub osoba pełniąca służbę lub pracę w Policji daje rękojmię zachowania tajemnicy oraz w celu podjęcia decyzji dotyczącej wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób ubiegających się o zatrudnienie lub przyjęcie do służby w Policji oraz osób już zatrudnionych w celu dopuszczenia ich do informacji niejawnych oraz wydania zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia.

Przygotowywanie decyzji regulujących funkcjonowanie pionu ochrony w Komendzie w celu dostosowania procedur postępowania do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Kontrolowanie zasad przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przez funkcjonariuszy i pracowników w celu zapewnienia ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Nadzorowanie pracy kancelarii tajnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów niejawnych.

Prowadzenie składnicy akt Komendy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku pracy w obszarze administracji

·         Szczególne uprawnienia: uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE,

·         Umiejętność pracy w zespole,

·         Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych i rozwiązywania problemów,

·         Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·          przeszkolenie: szkolenie podstawowe i szkolenia uzupełniające z zakresu ochrony informacji niejawnych,

·          doświadczenie zawodowe: 1 rok w komórkach zajmujących się ochroną informacji niejawnych,

·          inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: obsługa aplikacji biurowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy w administracji

Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “ŚCIŚLE TAJNE”,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia,

Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2018

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 6

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Puławach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6, tel. (81) 88 90 312. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach – e-mail: iod.pulawy@lu.policja.gov.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o pracownikach urzędów państwowych, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po upływie terminu składania ofert na wybrane stanowisko, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (81) 88 90 232, (81) 88 90 233.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w ciągu 6 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,6379 (3069,16 zł brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Puławach (pok. 125) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, opublikowanym w BIP KPP w Puławach (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KPP w Puławach dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Powiatowa Policji w Puławach ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Metryczka

Data publikacji 31.07.2018
Data modyfikacji 29.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak KPP Puławy
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak
do góry