Ochrona Danych Osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach:

 • Katarzyna Lipa e-mail: iod.pulawy@lu.policja.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Puławach, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6 , tel. 47 812 33 12.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji
  w Puławach – e-mail: iod.pulawy@lu.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności:

 • wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,

 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;

 • do celów archiwalnych i statystycznych;

 1. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 2. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

 3. wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej
  z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO
  z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

 2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 4. ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

  • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;

  • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości -
dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Puławach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6, tel. 47 812 33 12

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji
  w Puławach– e-mail: iod.pulawy@lu.policja.gov.pl.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi
  w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.


 


 

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Data modyfikacji 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Lipa
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak KPP Puławy
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak
do góry